Договір публічної оферти

ФОП Кушнір Оксана володимирівна (далі – «Виконавець»), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Терміни і загальні положення.

1.1. Послуги – набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсу, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://it-ukraine.fund, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми Курсу.

1.5. Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони – Виконавець та Користувач.

1.7. Курс – виражений у формі онлайн лекцій, комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізованого предмету, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві Послуги, а саме організацію онлайн участі Користувача в Курсі, згідно обраної Користувачем програми, на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується прийняти і здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість участі в Курсі.

2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування учасником Курсу в своїй діяльності Послуг, придбаних у Виконавця.

3. Умови надання послуг.

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді онлайн лекцій, відповідно до Програми Курсу, розробленої Виконавцем, розміщеної у відповідному розділі Сайту Виконавця.

3.2. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості Курсу і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептованою.

3.4. Порядок акцепту:

3.4.1. Користувач вибирає варіант участі в Курсі на сайті Виконавця, оформляє заявку на участь та переходить до здійснення оплати.

3.4.2. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

4. Права і обов'язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідної Програми Курсу.

4.1.3. Опубліковувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем під час участі в Курсі, без будь-яких обмежень та компенсації Користувачу (грошової чи будь-якої іншої).

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. При необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.

5. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

5.2.3. Утриматися в процесі участі в Курсі від дій, які:

5.2.3.1. можуть перешкоджати іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам приймати участь у Курсі і отримувати інформацію в процесі проведення Курсу.

5.2.3.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

5.2.3.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

5.2.3.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.3.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої.

6. Вартість послуг і порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму оплачену Користувачем за участь у Курсі.

6.2. Вартість участі в Курсі визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем на користь Виконавця в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. У разі якщо Користувач відмовляється від навчання не пізніше ніж за 1 тиждень до початку Курсу, Виконавець повертає сплачений аванс в повному обсязі. У разі оплати всієї суми – 100% вартості Договору Користувачеві повертаються кошти в сумі 90% від сплачених коштів.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.3. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.1 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 9.1 .3 цього Договору.

8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. За згодою обох Сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених пунктом 5.2.3 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. Термін дії оферти.

10.1. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

10.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Публічної оферти та / або відкликати Публічну оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Публічну оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Публічної оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Публічної оферти.